Co je to rodina?

My - iniciátoři tohoto webu - věříme, že rodina je tvořena mužem, ženou a dítětem. Rodina je pro nás přirozeným společenstvím, ve kterém jsme sami vyrostli a které dále tvoříme ve vlastních rodinách. Informační chaos a zpochybňování tohoto pojetí rodiny, které z vlastní zkušenosti známe, nás přivedlo k rozhodnutí přiblížit "co je to rodina". 

Úhly pohledu na rodinu jsou různé. Ten náš staví na osobní zkušenosti a křesťanském chápání. Protože jsme přesvědčeni, že se tyto 2 pohledy vzájemně nevylučují, dovolujeme si vám představit křesťanský pohled na rodinu blíže. 

Křesťanský pohled na rodinu je pro nás potvrzením vlastní zkušenosti a toho, co nám o rodině říká selský rozum. Posuďte sami. 

Rodina z křesťanského pohledu

Na počátku stvořil Bůh člověka, jako muže a ženu ho stvořil. Na počátku mezi mužem a ženou nebylo nepřátelství ani rozpor. Byli si rovni v důstojnosti před Bohem, ale nebyli stejní. Jejich těla se lišila, a oba společně byli povoláni k úkolu: Milujte se a množte se.

Muž a žena, kteří se milují jsou obrazem Boží lásky k člověku.

Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou biblických prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem hříchu.


Lidé, kteří se necítí být v souladu se svým fyziologickým pohlavím (vzhled těla: vnější viditelné pohlavní znaky), jsou výjimkou a odlišností. V žádném případě však tito lidé nejsou o nic méně lidmi. 

Z křesťanského pohledu na člověka však existují pouze 2 pohlaví (muž a žena). Bez ohledu na to, co o sobě bude kdokoli prohlašovat. Dle Mgr. Niny Novákové zastánci gender ideologie zveřejnili seznam až 112 genderů, pohlaví.

Zdroje:

(1) Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy
(2) Komentář k Istanbulské úmluvě zástupce ČBK (Mgr. Nina Nováková)

Tradiční pojetí rodiny

Jsme přesvědčeni, že rodina složená z muže, ženy a dítěte je nejpřirozenějším a nejdůležitějším místem pro rozvoj osobnosti dítěte, a nejen pro něj, rovněž pro muže a ženu to představuje zdravý a přirozený způsob života, kde se všichni určitým způsobem vzájemně obohacují a doplňují. Dítě v tomto rodinném modelu má před sebou oba vzory, tj. jak mužský, tak ženský, podle kterých se utváří jeho osobnost.

Je to něco velmi přirozeného, proto je nutné, aby klasický model rodiny (muž - žena - dítě) byl považován za normální a samozřejmou věc. Současné trendy však definici rodiny mění. Jako normální je v dnešní společnosti považována také rodina, kterou tvoří muž-muž-dítě nebo žena-žena-dítě. Nikdo nechce nikoho diskriminovat, ale už se dál neřeší, že tímto přístupem zpochybňujeme to, co vždy bylo považováno za normální a přirozené. Důsledkem toho je, že se pomalu ale jistě z naší společnosti vytrácí tradiční hodnoty.

Co víc,  Istanbulská úmluva si klade za cíl zvyky a tradice, jež jsou založené na stereotypním pojímání rolí muže a ženy, vymýtit (viz. Istanbulská úmluva, čl. 12, odst. 1)!


Rodina z pohledu Istanbulské úmluvy

"Tímto IÚ přímo útočí na základy rodiny, což může založit problémy při výchově příštích generací. IÚ totiž nezohledňuje rozdíly biologické mezi oběma pohlavími, jakkoli je např. žena přírodou lépe vybavena k péči o dítě (muž nemůže dítě kojit, dítě je v kojeneckém a batolecím věku fixováno na matku apod.)

IÚ tímto nabouráním dosavadního pojetí člověka jako dvoupohlavní bytosti staví klasickou rodinu naroveň jiným svazkům (muž + muž, žena + žena, jiné svazky - muž + muž + žena apod.) a ohrožuje její výsadní společenské postavení, které si jakožto jediná společenská jednotka, která přivádí na svět děti a vychovává další generace, zaslouží.

IÚ sice nezavádí, ale svým genderovým pohledem na člověka do budoucna otevírá možnost volby pohlaví, adopcí děti homosexuály, což tradičně pojímanou rodinu ještě více oslabí..."
(JUDr. Aleš Nytra, právní a jiná úskalí Istanbulské úmluvy)