Istanbulská úmluva 

Celým názvem - Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí


České znění tzv. Istanbulské úmluvy na webu Rady Evropy:  https://rm.coe.int/1680462471

Istanbulská úmluva se zvýrazněnými spornými částmi ke stažení zde


Vznik Istanbulské úmluvy

  Jedná se o dokument Rady Evropy. V roce 2011 v Istanbulu (Turecko) se státy patřící do Rady Evropy dohodly, že přijmou tzv. Istanbulskou úmluvu (v celém znění: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí).

  ČR tuto úmluvu podepsala 2.5.2016. Do první poloviny 2018 Česká republika měla tuto úmluvu ratifikovat, k našemu potěšení však Parlament ČR ratifikaci IÚ přesunul na poprázdninové období. Proto můžeme ještě do konce roku 2018 sbírat podpisy pod petici proti ratifikaci této úmluvy. 


  Ohrožení spojená s ratifikací IÚ

  Ptáte se, v čem spočívají ohrožení spojená s ratifikací IÚ? Zde v několika bodech představujeme ty nejzávažnější z nich:

 • Zavedení ideologie gendru (dítě si bude moci vybrat vlastní pohlaví (tzn. že se pohlaví nebude již určovat biologicky, ale sociálně, kulturně a strukturálně (tj. vlivem prostředí); nebudou již existovat 2 pohlaví (tj. muž a žena), genderových identit bude nespočet (v současné chvíli je možné si vybrat ze 112 genderů)
 • Gender identity (kterých je v současné chvíli 112) nebudeme moci DISKRIMINOVAT! Podle IÚ má každý člověk právo se cítit NĚJAK... například obláčkem nebo květinou...
 • Zánik tradiční rodiny
 • Převýchova dětí ve školkách a ve školách (všechny učebnice a školní osnovy budou muset být tzv. genderově korektní; ve školních učebnicích nesmí být žena zobrazována jen v ryze ženských rolích a muž zase pouze v ryze mužských rolích, příklad: žena automechanička, muž na mateřské dovolené; tyto příručky musí vzniknout do roku 2020, v těchto nových příručkách má zcela zaniknout slovo rodina v jejím tradičním pojetí!)

  Odkaz na "Pomůcku při posuzování genderové korektnosti učebnic" zde: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pomucka-pri-posuzovani-genderove-korektnosti-ucebnic
   
 • Zásah do výchovy
 • Zásah do soukromí (příklad: muž, který se bude cítit ženou, bude moci využívat ženské WC, ženské šatny, apod.)
 • Zásah do právního systému (soudci budou muset být podle IÚ na straně ženy)
 • Zásah do suverenity státu (stávající zákony se budou muset podřídit této mezinárodní smlouvě)
 • Vznik genderových oborů na středních a vysokých školách (tam budou studenti vyučováni o této ideologii, tyto obory budou kvést, bude se jim dařit, budou vysoce financovány státem; příklad: už teď existuje obor genderových studií v Brně na Masarykově univerzitě)


  Proč neratifikovat IÚ?

 1. Istanbulská úmluva je z pohledu prevence a potírání násilí na ženách a domácího násilí NADBYTEČNÁ. ČR má vlastní zákony na ochranu před domácím násilím. Nepotřebujeme k tomu žádnou nadnárodní smlouvu, jsme schopni si to ošetřit vlastními zákony. Skutečnost, že navzdory všem stávajícím opatřením proti domácímu násilí k násilí stále dochází, zcela nic nezmění další cár papíru. Aby k násilí nedocházelo, je potřeba dodržovat princip lásky a další hodnoty, ke kterým nás odmalička vedli naši rodiče a také prarodiče (láska, úcta, odpuštění, smír, zodpovědnost,....).
 2. Istanbulská úmluva zavádí pozitivní diskriminaci ("zvýhodňuje ženu před muži, v naprosté většině pasáží pojednává pouze o násilí páchaném na ženách, ale již nikoli obráceně (na mužích)- tímto se stává IÚ diskriminační a tato nerovnováha může nepříznivě ovlivňovat trestní řízení, obzvláště pak v případech křivého obvinění muže ze strany ženy; staví ženu nad muže- to již může kolidovat s čl 1 odst. 1 věta první Listiny Základních práv a svobod, který hovoří, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech") JUDr. Aleš Nytra, Právní a jiná úskalí Istanbulské úmluvy
 3. Istanbulská úmluva zpochybňuje rodinu (žena + muž + děti) zavedením ideologie genderu
 4. Istanbulská úmluva zpochybňuje tradice a kulturu společnosti
 5. Zavádění Istanbulské úmluvy do praxe bude označovat vysokou finanční náročnost ("budou se podporovat různé neziskové organizace, budou vytvořeny nové orgány, bude se provádět koordinace, implementace, monitoring, vyhodnocení strategií, budou se provádět změny ve vzdělávání na všech úrovních...") JUDr. Aleš Nytra, Právní a jiná úskalí Istanbulské úmluvy
 6. Istanbulská úmluva ve svých formulacích není zcela jasná, mlží. Stát má přijímat nadnárodní smlouvy, které jsou zcela jasné a srozumitelné. Istanbulská úmluva však srozumitelná a jednoznačná zdaleka není.
 7. Istanbulská úmluva je z pohledu zavedení ideologie genderu NEBEZPEČNÁ A DESTRUKTIVNÍ!

"Jakkoli je tedy třeba principiálně vítat všechny snahy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, nesmí se tak dít na úkor zastínění a zpochybnění přirozeného řádu. V posledních letech se objevují snahy spolu s řešením problému násilí na ženách nastolit i nový pohled na roli člověka, který je ale neslučitelný s přirozeným zákonem, zdravým rozumem a křesťanskou zkušeností. " (čeští a moravští biskupové)


Státy, které dosud neratyfikovaly tzv. Istanbulskou úmluvu


Jedná se o státy: Velká Británie, Lucembursko, Lichtenštejnsko, Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Bulharsko, Moldávie, Ukrajina, Litva, Lotyšsko a Arménie.